Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Triển khai thực hiện quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Công văn số 6969-CV/TU ngày 10/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn số 14741/UBND-SNV ngày 25/10/2023 về việc thực hiện Quy định 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị và Công văn số 6969-CV/TU ngày 10/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sở Ngoại vụ đề nghị các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau:
 
1. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở nghiên cứu, triển khai nhiệm vụ được nêu tại Công văn số 14741/UBND-VP ngày 25/10/2023 về việc thực hiện Quy định 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị và Công văn số 6969-CV/TU ngày 10/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, trong đó:
 
- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Công văn số 6969-CV/TU ngày 10/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị có vị trí công tác liên quan đến công tác cán bộ; bảo đảm 100% cán bộ, công chức, viên chức được quán triệt Quy định số 114-QĐ/TW.
 
- Trong quá trình triển khai thực hiện, tập thể lãnh đạo Sở, đơn vị trực thuộc cần lưu ý những nội dung được quy định tại Khoản 5 Điều 6 và Khoản 5 Điều 8 của Quy định số 114-QĐ/TW.
 
2. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, tập thể lãnh đạo Sở, đơn vị trực thuộc báo cáo với cấp ủy chi bộ rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền quy định, quy trình, quy chế, quyết định về công tác cán bộ theo Khoản 2 Điều 6 Quy định số 114-QĐ/TW theo thẩm quyền.
 
3. Tập thể lãnh đạo Sở, đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với cấp ủy chi bộ thực hiện việc rà soát, xử lý các trường hợp theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 6 (nếu có) gắn với trách nhiệm người đứng đầu gương mẫu và chấp hành nghiêm quy định theo Khoản 2 Điều 8 Quy định số 114-QĐ/TW.
 
4. Giao Văn phòng Sở phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở tổng hợp và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) theo quy định.
 
Sở Ngoại vụ đề nghị các Phòng Chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện./.
 
 

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • Công văn 625/SNgV-LS (30/10/2020)
  Thực hiện Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp,...
 • Thông báo Số 44/TB-SNgV (14/09/2020)
  Triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Chính phủ và...
 • 43/TB-SNgV (11/09/2020)
  Thông báo công khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của...
 • Thông báo Số 42/TB-SNgV (11/09/2020)
  Triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PAR INDEX và...

DANH MỤC DANH MỤC

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến, Giáo dục

pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC

 

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3017339
Số người đang truy cập: 9