KHẢO SÁT ĐO LƯỜNG SỰ THỎA MÃN CỦA CÁC TỔ CHỨC/ CÔNG DÂN

 

     Nhằm giúp Sở Ngoại vụ có thể nhìn nhận tổng thể hoạt động của chính mình thông qua việc nhận xét, góp ý của các tổ chức/công dân thụ hưởng những dịch vụ do cơ quan cung cấp, qua đó xác định được những cơ hội để cải tiến hệ thống quản lý chất lượng được tốt hơn. Sở Ngoại vụ đề nghị các tổ chức và công dân trong và ngoài tỉnh vui lòng cho biết ý kiến đối với các dịch vụ hành chính công dưới đây:

 

KHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN KHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN

01. Thái độ của CBCC Sở Ngoại vụ đối với Đơn vị: Vui vẻ, quan tâm

KHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN KHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN

3. Việc giữ gìn hồ sơ do Đơn vị nộp của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Tiếp nhận, xử lý và bảo quản hồ sơ

KHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN KHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN

4. Thời gian Sở Thông tin và Truyền thông xử lý các hồ sơ của Đơn vị: Thực hiện thời gian đã cam kết

KHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN KHẢO SÁT TỔ CHỨC/CÔNG DÂN

02. Chất lượng xử lý hồ sơ của Sở Ngoại vụ đối với các hồ sơ của Đơn vị nộp: Chính xác, khách quan