Thông báo Thông báo

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 01 xe ô tô thanh lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;
Căn cứ Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
Căn cứ Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thanh lý xe ô tô dôi dư của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
Căn cứ Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 023141/CT-TĐG.MDC ngày 22/11/2023 của Công ty cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn bất động sản Mạnh Đạt;
Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-SNgV ngày 27/11/2023 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Giá khởi điểm để đấu giá thanh lý xe ô tô phục vụ công tác của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 
Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với các thông tin như sau:
 
1. Tên, địa chỉ của người có tài sản 
- Tên đơn vị: Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Địa chỉ: Số 01 – Phạm Văn Đồng – Phường Phước Trung – Thành phố Bà Rịa – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 
2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm của tài sản đấu giá
- Tên tài sản: Xe ô tô phục vụ công tác chung, nhãn hiệu: FORD, biển số đăng ký: 72C-0818;
- Giá khởi điểm: 48.000.000 đồng (Bốn mươi tám triệu đồng./.)
(Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí có liên quan).
 
3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá
- Thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 56 – Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.
- Tổ chức đấu giá tài sản đáp ứng các Điều theo quy định và có số điểm cao nhất theo thang điểm quy định tại Phụ lục kèm theo thông báo này được lựa chọn.
 
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá
- Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ 08 giờ 00 phút, ngày 28/11/2023 đến 16 giờ, ngày 30/11/2023.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Địa chỉ: Số 01 – Phạm Văn Đồng – Phường Phước Trung – Thành phố Bà Rịa – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
- Hồ sơ gửi trực tiếp có ký nhận của bộ phận nhận hồ sơ trong thời gian nêu trên hoặc theo đường Bưu điện (Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhận được trước 16 giờ, ngày 30/11/2023).
- Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập; Đơn đăng ký; Bản cam kết của Tổ chức đấu giá về tiến độ, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; Hồ sơ năng lực kèm theo khác.
 
Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng – Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Số 01 – Phạm Văn Đồng – Phường Phước Trung – Thành phố Bà Rịa – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; điện thoại: 0254 3727335 – 0254 3530992.
 
(Ghi chú: Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ thông báo cho tổ chức đấu giá được lựa chọn và không hoàn trả hồ sơ cho tổ chức đấu giá không được lựa chọn)./.
 
Nguồn Thông báo số 44/TB-SNgV ngày 28/11/2023

Tin nóng Tin nóng

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3017874
Số người đang truy cập: 15

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến, Giáo dục

pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC