Thông báo Thông báo

Thông báo về việc ủy quyền giải quyết công việc Giám đốc đi Hà Nội 2023
Căn cứ Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Quyết định số 04/QĐSNgV ngày 11/02/2022 của Sở Ngoại vụ về việc Ban hành quy chế làm việc của Sở Ngoại vụ; Thông báo phân công số 41/TB-SNgV ngày 31/12/2022.
Căn cứ Công văn số 5043/BNG-CNV Ngày 06 tháng 10 năm 2023 của Bộ Ngoại giao về việc mời tham dự Hội nghị "Gặp gỡ Nhật Bản" 2023;
 
Căn cứ Công văn số 14590/UBND-VP - 23/10/2023 của UBND tỉnh về việc giao Giám đốc Sở Ngoại vụ làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị "Gặp gỡ Nhật Bản" 2023;
 
Từ ngày 01 tháng 11 năm 2023 đến ngày 02 tháng 11 năm 2023 Ông Võ Thanh Phong - Giám đốc Sở Ngoại vụ tham dự Hội nghị "Gặp gỡ Nhật Bản" 2023 tại Hà Nội.
 
Để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Sở Ngoại vụ trong thời gian đi công tác, Ông Võ Thanh Phong - Giám đốc Sở ủy quyền cho Bà Huỳnh Thanh Thảo - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ điều hành, giải quyết các công việc của Sở theo đúng quy định.
 
Thời gian ủy quyền: Từ ngày 01 tháng 11 năm 2023 đến ngày 02 tháng 11 năm 2023.
 
Sở Ngoại vụ kính báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; Trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết để liên hệ công tác./.
 
 

Tin nóng Tin nóng

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3017912
Số người đang truy cập: 11

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến, Giáo dục

pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC