Thông báo Thông báo

Thông báo về việc ủy quyền giải quyết công việc
Căn cứ Quyết định số 2965/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Quyết định số 04/QĐ-SNgV ngày 11/02/2022 của Sở Ngoại vụ về việc Ban hành quy chế làm việc của Sở Ngoại vụ; Thông báo phân công số 41/TB-SNgV ngày 31/12/2022.
 
Căn cứ Công văn số 5470-CV/TU ngày 17/4/2023 của Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phân công lãnh đạo tham dự Hội Thảo Khoa học cấp quốc gia và tham dự Hội nghị triển khai thực hiện Thỏa thuận cấp cao Việt Nam – Lào; Việt Nam – Cam pu-chia năm 2023.
 
Ngày 19 tháng 4 năm 2023 Ông Võ Thanh Phong - Giám đốc Sở Ngoại vụ  tham dự Hội nghị triển khai thực hiện Thỏa thuận cấp cao Việt Nam – Lào; Việt Nam – Cam pu-chia năm 2023 tại Hà Nội.
 
Để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Sở Ngoại vụ trong thời gian đi công tác, Ông Võ Thanh Phong - Giám đốc Sở ủy quyền cho Bà Huỳnh Thanh Thảo - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ điều hành, giải quyết các công việc của Sở theo đúng quy định.
 
Thời gian ủy quyền: Ngày 19 tháng 4 năm 2023.
 
Sở Ngoại vụ kính báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết để liên hệ công tác./.
 

Tin nóng Tin nóng

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 2045827
Số người đang truy cập: 6

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC