Hoạt động của Sở Ngoại Vụ Hoạt động của Sở Ngoại Vụ

Kế hoạch Kiểm tra công vụ năm 2022
Thực hiện Thực hiện Quyết định số 03/QĐ-SNgV ngày 18/01/2022 v/v ban hành Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022,  sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2022 gồm các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính, trong quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động của Sở. 
- Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, thái độ phục vụ nhân dân của công chức, viên chức, người lao động của Sở. 
- Góp phần nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động có ý thức trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, ý thức tổ chức, kỷ luật tốt, đổi mới lề lối làm việc. 
- Phát huy những ưu điểm, phát hiện những nhược điểm, giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, tồn tại giúp các phòng, các đơn vị sự nghiệp, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ, công vụ. 
2. Yêu cầu:
- Hoạt động kiểm tra công vụ phải bảo đảm tính khách quan, chính xác, trung thực, đúng pháp luật. 
- Khi tiến hành kiểm tra công vụ, Đoàn kiểm tra phải tuân thủ các quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật những hành vi, quyết định của mình.
 - Không làm cản trở hoạt động bình thường của đối tượng kiểm tra. 
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, PHƯƠNG PHÁP:
1. Đối tượng:
- Các phòng chuyên môn, Trung tâm trực thuộc Sở.
- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các Phòng chuyên muôn, Trung tâm trực thuộc Sở.
2. Nội dung kiêm tra 
- Việc triển khai, kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương. 
- Trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định tại Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2016 của Chính phủ quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong thi hành hành nhiệm vụ, công vụ và Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về thực hiện cải cách hành chính. 
- Việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức, người lao động. 
- Kết quả chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện cải cách hành chính.
- Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động. 
- Việc thực hiện các quy chế nội bộ cơ quan như: Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công… chấp hành quyết định của cấp trên và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 
- Việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ hành chính công đối với tổ chức, cá nhân. 
- Thái độ chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức, người lao động; thái độ ứng xử phục vụ nhân dân và những nội dung liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước, phòng chống tham nhũng. 
- Kiểm tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan.
- Công tác ban hành văn bản theo thẩm quyền và kết quả tổ chức thực hiện. 
- Việc thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ, đột xuất.
3. Phương pháp kiểm tra:
 - Kiểm tra theo Kế hoạch. 
- Kiểm tra đột xuất (không thông báo trước thời gian và địa điểm kiểm tra).
- Kiểm tra theo chỉ đạo của Giám đốc Sở hoặc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ hoặc theo thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân. 
4. Thời gian kiểm tra:
- Dự kiến thời gian kiểm tra tại các phòng, đơn vị sự nghiệp:  Quý III- IV/2022.
IV. THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA
 - Đoàn kiểm tra công vụ năm 2021 do Giám đốc Sở quyết định thành lập. 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Thanh tra Sở 
- Tham mưu Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công vụ năm 2021. 
- Xây dựng thông báo và đề cương gửi đối tượng kiểm tra. 
- Tổ chức họp Đoàn kiểm tra để thông báo nội dung kiểm tra và phân công nhiệm vụ cho các Thành viên.
2. Trách nhiệm của Đoàn kiểm tra 
- Thành viên Đoàn kiểm tra có trách nhiệm giữ bí mật thông tin hồ sơ đã kiểm tra theo quy định của pháp luật. 
- Lập biên bản kiểm tra; xây dựng Thông báo kết quả kiểm tra sau khi kết thúc đợt kiểm tra; tổng hợp, tham mưu Báo cáo kết quả kiểm tra. 
3. Trách nhiệm của các Phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở
 - Chuẩn bị báo cáo bằng văn bản cho Đoàn kiểm tra theo đề cương báo cáo. 
- Chuẩn bị và cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, tạo điều kiện cho việc kiểm tra đúng theo Kế hoạch. 
- Trực tiếp làm việc với Đoàn kiểm tra và thực hiện các yêu cầu của Đoàn kiểm tra theo quy định của pháp luật. 
 
Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2022 của Sở Ngoại vụ, yêu cầu lãnh đạo các phòng chuyên môn, Trung tâm trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện./.
 
Nguồn Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • Công văn 625/SNgV-LS (30/10/2020)
  Thực hiện Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp,...
 • Thông báo Số 44/TB-SNgV (14/09/2020)
  Triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Chính phủ và...
 • 43/TB-SNgV (11/09/2020)
  Thông báo công khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của...
 • Thông báo Số 42/TB-SNgV (11/09/2020)
  Triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PAR INDEX và...

DANH MỤC DANH MỤC

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến, Giáo dục

pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC

 

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3017676
Số người đang truy cập: 11