Công tác lãnh sự Công tác lãnh sự

Kế hoạch triển khai Đề án Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Nhằm triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp truyền thông về quyền con người ở Việt Nam theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quyền con người ở Việt Nam và theo Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời nhằm mục đích thông tin đầy đủ cho người dân hiểu rõ về quan điểm, chủ trương, nỗ lực và kết quả đạt được của tỉnh trong công tác bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, qua đó góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hiểu biết của toàn xã hội; ngày 14 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND triển khai Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo đó, Kế hoạch đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2028 như: 100% cơ quan hành chính nhà nước thực hiện cơ chế phát ngôn và củng cố thông tin định kỳ cho báo chí về công tác quyền con người theo quy định hiện hành; 100% cán bộ làm công tác quyền con người, 100% cán bộ làm công tác quản lý thông tin, truyền thông trong tỉnh, 100% nhân sự tham gia công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan báo chí, 70% cán bộ chủ chốt của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh, cấp huyện được cập nhật thông tin tình hình công tác quyền con người ở Việt Nam, tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thống về quyền con người; Giảm thiểu thông tin sai lệch, tin giả, tin xấu độc xâm hại quyền con người trên không gian mạng xuống dưới còn 10%; Phát hiện, xử lý 90% tin giả, tin xấu độc xâm hại quyền con người trên không gian mạng trong phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Công tác truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2028 tập trung vào nội dung cơ bản như:
Một là, Luật pháp quốc tế về quyền con người, trong đó đặc biệt quan tâm tới 07 công ước quốc tế cơ bản về quyền con người mà Việt Nam là thành viên gồm (1) Công ước về các Quyền Dân sự và Chính trị; (2) Công ước về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa; (3) Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; (4) Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc; (5) Công ước về Quyền Trẻ em; (6) Công ước về Quyền của Người khuyết tật; (7) Công ước Chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; kinh nghiệm quốc tế về đảm bảo và thúc đấy quyền con người.
Hai là, Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quyền con người; kết quả nội luật hóa và triển khai thực thi các cam kết quốc tế về quyền con người, các cam kết quốc té song phương và đa phương mà Việt Nam là thành viên hoặc có kế hoạch gia nhập.
Ba là, Tình hình, nỗ lực và thành tựu bảo đảm quyền con người trên các lĩnh vực, trong đó có công tác xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống của người dân, các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương để không ai bị bỏ lại phía sau; những đánh giá, nhận định tích cực của dư luận, truyền thông quốc té về kết quả công tác bảo đảm và phát triển quyền con người của Việt Nam. Các thông tin tích cực, đề cao các giá trị đạo đức, hướng thiện, lối sống nhân văn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lòng yêu nước, tự hào dân tộc.
Bốn là, Các vụ việc, các đối tượng trong nước và nước ngoài, các hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, quyền con người để vi phạm pháp luật, phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, hình ảnh, uy tín quốc tế của Việt Nam.
Năm là, Các ưu tiên trong đối ngoại về quyền con người của Việt Nam; về vị trí, vai trò, sáng kiến và đóng góp của Việt Nam trong các nỗ lực và thành tựu bảo đảm quyền con người ở cấp độ khu vực và quốc tế.
Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nội dung trên và đạt được mục tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông cùng các sở, ban, ngành liên quan, các cơ quan thống tấn báo chí trên địa bàn tỉnh sẽ phối hợp triển khai thực hiện 04 nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng truyền thông về quyền con người cho các lực lượng truyền thông; (2) Sản xuất, đăng phát các sản phẩm truyền thông về quyền con người; (3) Hợp tác quốc tế, thông tin đối ngoại về quyền con người; (4) Tổ chức giải thưởng tuyên truyền về quyền con người.
Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông còn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan báo chí trong tỉnh; hệ thống cổng thông tin điện tử và các loại hình thông tin cơ sở khác truyền thông về quyền con người; đấu tranh phản bác với các luận điệu lợi dụng vấn đề quyền con người để xuyên tạc tình hình nhân quyền Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 
Nguồn: Trang thông tin phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • Công văn 625/SNgV-LS (30/10/2020)
  Thực hiện Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp,...
 • Thông báo Số 44/TB-SNgV (14/09/2020)
  Triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Chính phủ và...
 • 43/TB-SNgV (11/09/2020)
  Thông báo công khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của...
 • Thông báo Số 42/TB-SNgV (11/09/2020)
  Triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PAR INDEX và...

DANH MỤC DANH MỤC

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến, Giáo dục

pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC

 

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3017591
Số người đang truy cập: 15