Chức năng - Nhiệm vụ Chức năng - Nhiệm vụ

I.  Vị trí và chức năng của Sở Ngoại vụ tỉnh:

Sở Ngoại vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về công tác ngoại vụ, biên giới lãnh thổ quốc gia trên biển; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Sở Ngoại vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về công tác, tổ chức và chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao.

II.  Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Ngoại vụ tỉnh:

1. Trình UBND tỉnh:

-  Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về công tác ngoại vụ, biên giới lãnh thổ quốc gia trên biển;

-  Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, các chương trình, đề án, dự án về công tác ngoại vụ, biên giới lãnh thổ quốc gia trên biển; biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ và cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực ngoại vụ, biên giới lãnh thổ quốc gia trên biển thuộc phạm vi quản lý của Sở;

-  Dự thảo văn bản quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở.

2. Trình Chủ tịch UBND tỉnh:

-   Dự thảo Quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác ngoại vụ, biên giới lãnh thổ quốc gia trên biển;

-  Dự thảo Quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

3.  Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án và các vấn đề khác về công tác ngoại vụ sau khi được phê duyệt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

4.  Tổ chức và quản lý các đoàn ra và đoàn vào:

-  Thống nhất quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài và đón tiếp đoàn nước ngoài, đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh;

-  Tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với Lãnh đạo tỉnh; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài của Lãnh đạo tỉnh; thống kê, tổng hợp các đoàn đi công tác nước ngoài của cán bộ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh.

5. Về công tác lãnh sự:

-  Tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn, kiểm tra, quản lý và đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo quy định của pháp luật;

-  Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện công tác xuất nhập cảnh của người Việt Nam và người nước ngoài trên địa bàn tỉnh;theo dõi, tổng hợp tình hình di trú của công dân Việt Nam ra nước ngoài và công dân nước ngoài tại địa bàn tỉnh; xử lý những vấn đề nhạy cảm, phức tạp trong công tác lãnh sự tại địa phương;

-  Hướng dẫn, quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến nhân thân, tài sản, đi lại, làm ăn, sinh sống, học tập, công tác, du lịch, kinh doanh, đầu tư trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

6. Về công tác thông tin đối ngoại:

-  Phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai chương trình, kế hoạch thông tin tuyên truyền đối ngoại của địa phương đã được UBND tỉnh phê duyệt;

-  Cung cấp các thông tin liên quan đến địa phương để phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại cho Bộ Ngoại giao và các cơ quan có thẩm quyền;

-  Tổ chức thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin về tình hình chính trị - an ninh, kinh tế quốc tế và khu vực phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương;

-  Thống nhất quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại địa phương; tỉnh phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành; tổ chức các cuộc họp báo theo quy định của pháp luật.

7.  Đối với hoạt động viện trợ phi chính phủ và cá nhân nước ngoài:

-   Phối hợp với các cơ quan liên quan xúc tiến vận động, quản lý hoạt động của các khoản viện trợ thuộc các chương trình hoặc dự án nhân đạo, phát triển và viện trợ khẩn cấp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài giúp đỡ địa phương;

-  Phối hợp với các cơ quan liên quan, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài thu nhập, lựa chọn và thẩm tra các đối tác nước ngoài vào kinh doanh, liên doanh, liên kết kinh tế, đầu tư tại địa phương theo sự phân công của UBND tỉnh;

-  Tham gia công tác xúc tiến kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; giúp các doanh nghiệp trong tỉnh mở rộng hợp tác với nước ngoài.

8.  Về văn hóa đối ngoại:

-  Tổ chức thực hiện chương trình hoạt động văn hóa đối ngoại của địa phương sau khi được UBND tỉnh phê duyệt;

-  Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và việc xây dựng, quảng bá hình ảnh con người, văn hóa của tỉnh Bà Rịa – Vũng  Tàu ở nước ngoài.

9. Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài.

-  Triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch và chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao;

-  Phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh trong công tác  thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ ở địa phương trong các hoạt động tại địa phương;

-  Định kỳ tổng kết, đánh giá và đề xuất, kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân tại địa phương.

10. Về biên giới lãnh thổ quốc gia trên biển:

-  Là cơ quan thường trực của UBND tỉnh về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia trên biển; giúp UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ về biên giới lãnh thổ quốc gia trên biển tại địa phương theo quy định của pháp luật;

-  Theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao tình hình thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới quốc gia, quy chế quản lý biên giới quốc gia trên biển và các tranh chấp nảy sinh trên biển thuộc địa bàn tỉnh;

-  Tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia trên biển; hướng dẫn, kiểm tra và quản lý các văn bản, tài liệu, bản đồ và hồ sơ về biên giới trên biển thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

11. Tổ chức hội nghị, hội thảo, ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế; tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế tại địa phương:

-  Thống nhất quản lý các hoạt động về tổ chức hội nghị, hội thảo, ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế, thực hiện các điều ước quốc tế theo quy định của pháp luật;

-  Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền hướng giải quyết những vấn đề phát sinh phức tạp trong công tác ngoại vụ, biên giới lãnh thổ quốc gia tại địa phương.

13. Triển khai thực hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính của Sở theo mục tiêu, nội dung chương trình cải cách hành chính của tỉnh.

14.  Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực ngoại vụ đối với cán bộ công chức làm công tác ngoại vụ thuộc UBND cấp huyện.

15. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực ngoại vụ.

16. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực ngoại vụ theo quy định của pháp luật hoặc theo sự phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

17. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện công tác ngoại vụ theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao.

18. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các đơn vị thuộc Sở; quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thương, kỷ luật đối với cán bộ công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

19. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG:

I.    Văn phòng Sở:

1. Chức năng

1. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ về bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo, quy hoạch, đánh giá, chế độ, chính sách, thi đua khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu, thôi việc; công tác cải cách hành chính; quản trị hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin; công tác tài chính kế toán; ISO – Hành chính công; văn thư- lưu trữ; công tác pháp chế; quy chế dân chủ cơ, dân vận; xây dựng cơ quan văn hoá, dân quân tự vệ, phòng cháy, chữa cháy và một số công tác khác theo phân công của Lãnh đạo Sở.

- Văn phòng chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc Sở; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó Giám đốc Sở trong từng lĩnh vực công tác theo sự phân công hoặc uỷ quyền của Giám đốc Sở.

2. Thanh tra có trách nhiệm giúp Lãnh đạo Sở quản lý nhà nước về công tác thanh tra. Thanh tra thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ. Thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở Ngoại vụ; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Ngoại giao.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu Giám đốc Sở và Phó Giám đốc

2.1. Công tác Văn phòng

2.1.1. Công tác tổ chức nhân sự:

- Tổ chức và thực hiện xây dựng dự thảo các Quy chế, Nội quy, Quy định của Sở trình lãnh đạo Sở ban hành và triển khai thực hiện.

- Tham mưu tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, biên chế, thi tuyển công chức, tiếp nhận công chức, viên chức; thi đua khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng, nghỉ hưu, thôi việc, chuyển ngạch, nâng lương, tinh giảm biên chế và các chế độ chính sách khác đối với công chức thuộc Sở theo phân cấp quản lý của tỉnh, công tác tài chính – ngân sách tại cơ quan.

- Tham mưu thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển.

- Thực hiện ghi biên bản và dự thảo thông báo, kết luận của các cuộc họp Ban Giám đốc.

- Theo dõi và trực tiếp điều hành bộ phận Văn thư, lưu trữ.

- Tổ chức và thực hiện công tác quản lý tài sản, kho quỹ của cơ quan.

- Tổ chức đón tiếp: khách Trung ương; khách các cấp, các ngành trong và tỉnh, khách trong ngành đến tham quan, học tập công tác tại cơ quan.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan và Hội nghị CBCC của cơ quan hàng năm.

- Duyệt văn bản chuyển đến công chức thuộc phòng xử lý và rà soát, kiểm tra văn bản đi trước khi trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

- Quản lý nhân sự và điều hành hoạt động của văn phòng, Tổ chức xây dựng kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm của phòng.

- Công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm; ban hành Quyết định công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các phòng chuyên môn, đơn vị, công chức, viên chức.

- Công tác nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức; ban hành Quy chế nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn của Sở.

- Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với công chức, viên chức, người lao động của Sở về tiền lương, Bảo hiểm xã hội, tinh giản biên chế và các chế độ chính sách khác theo quy định.

- Thực hiện các báo cáo, thống kê định kỳ và đột xuất về công tác tổ chức nhân sự theo quy định và yêu cầu của Sở Nội vụ.

- Tham mưu theo dõi, tổng hợp việc cử nhân sự tham gia các Hội đồng, Ban Chỉ đạo, Tổ chuyên viên giúp việc của tỉnh; ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn trong việc theo dõi, tham mưu Ban Giám đốc đối với các hoạt động của Hội đồng, Ban Chỉ đạo của tỉnh.

- Ban hành, triển khai thực hiện và báo cáo việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

2.1.2. Công tác hành chính tổng hợp 

- Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Sở và triển khai thực hiện.

- Thực hiện tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm và xây dựng kế hoạch công tác của Sở và của Phòng hàng tháng, 6 tháng, 9 tháng, năm và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

- Thực hiện công tác cải cách hành chính.

- Triển khai công tác duy trì và cải tiến hệ thống QLCL theo TCVN 9001: 2008.

- Theo dõi đôn đốc việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Sở và báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hoặc đột xuất.

- Thực hiện tổng hợp, báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo Sở hàng năm.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện báo cáo chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Quản lý nhà nước về thanh niên, công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ cơ sở và nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Tham mưu triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh công sở, xây dựng cơ quan văn hóa; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; phòng chống tội phạm.

2.1.3. Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật

- Triển khai, tổ chức các kế hoạch thi đua hàng năm, tham gia các hoạt động phong trào thi đua của tỉnh, Khối thi đua thuộc tỉnh, Cụm thi đua của Bộ Ngoại giao.

- Ban hành, triển khai, tổ chức các kế hoạch thi đua hàng năm của Sở.

- Ban hành các hướng dẫn, báo cáo sơ kết, tổng kết công tác thi đua và tiêu chí, hồ sơ khen thưởng

- Tham mưu ban hành Quyết định thành lập, kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở; Quyết định sửa đổi, thay thế Quy chế Thi đua, Khen thưởng Sở phù hợp với quy định hiện hành; Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật hàng năm của công chức, viên chức; Quyết định khen thưởng đối với công chức, viên chức.

- Thực hiện hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng cấp tỉnh, bộ, ngành, Trung ương.

- Thực hiện hồ sơ, thủ tục, quy trình xem xét xử lý kỷ luật công chức, viên chức theo quy định; ban hành Quy chế Kỷ luật công chức, viên chức.

- Theo dõi chấm công cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên nghỉ phép năm và các công tác liên quan khác.

2.1.4. Công tác quản trị hành chính, phòng cháy chữa cháy

  - Quản lý trang thiết bị, tài sản của cơ quan; Tham mưu và thực hiện mua sắm, bảo quản, sửa chữa trang thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm, xây dựng cơ bản đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật, lễ tân phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Sở.

- Tham mưu thực hiện công tác an ninh, quốc phòng, công tác dân quân tự vệ. bảo vệ cơ quan, phòng chống lụt bão, cháy nổ tại cơ quan.

- Thực hiện công tác tạp vụ, vệ sinh, đảm bảo cảnh quan, môi trường làm việc tại trụ sở cơ quan; bảo vệ cơ quan; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống cháy nổ.

2.1.5. Công tác Cải cách hành chính, ISO – Hành chính công

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, báo cáo về cải cách hành chính của Sở; chủ trì hoặc phối hợp cùng các đơn vị trong Sở đề xuất các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

- Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định.

- Thực hiện việc tiếp nhận thông tin của tổ chức, công dân qua đường dây nóng; tổ chức lấy ý kiến về mức độ hài lòng của người dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại Sở; trực tiếp xử lý hoặc xin ý kiến lãnh đạo Sở để xử lý thông tin.

- Thực hiện việc duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan theo quy định.

2.1.6. Công tác pháp chế

- Phối hợp với các phòng, đơn vị tham mưu, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh; tham gia đóng góp ý kiến đối với các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác soạn thảo.

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản mới đến công chức, viên chức Sở.

- Tham mưu thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật và việc thực thi pháp luật tại cơ quan.

- Thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại cơ quan.

- Tham mưu thực hiện công tác bồi thường của nhà nước và công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, người dân.

2.1.7. Công tác bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ đối ngoại

- Phối hợp các phòng chuyên môn đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ đối ngoại đối ngoại cho cán bộ, công chức của tỉnh;

- Phối hợp triển khai các lớp tập huấn về đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức của tỉnh theo đề án đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Ngoại giao.

2.1.8Quỹ hỗ trợ của người nước ngoài và kiều bào dành cho trẻ mồ côi và người khuyết tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (gọi tắt là Quỹ F.O.V)

Quỹ hỗ trợ của người nước ngoài và kiều bào dành cho trẻ mồ côi và người khuyết tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có trách nhiệm khai thác mọi khả năng tài chính trong và ngoài nước để tạo nguồn vốn cho Quỹ, quản lý và sử dụng nguồn tài chính của Quỹ đúng mục đích và có hiệu quả.

Quỹ F.O.V có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng. Quỹ F.O.V hoạt động không vì mục đích thu lợi nhuận và theo nguyên tắc tự tạo vốn, tự trang trải về kinh phí và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Sở Ngoại vụ có nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo Sở quản lý và điều hành Quỹ F.O.V theo quy định của pháp luật.

2.1.9. Công tác tài chính - kế toán

- Nghiên cứu xây dựng kế hoạch năm, các chế độ tài chính, thống kê, kế toán và quy chế, quy trình chuyên môn nghiệp vụ các chuẩn mực kế toán.

- Lập dự toán thu, chi tài chính và bổ sung kinh phí hàng năm.

- Thực hiện công tác quyết toán kinh phí hoạt động được giao của Sở hàng năm.

- Tổ chức mở sổ, ghi và khoá sổ kế toán; bảo quản lưu trữ tài liệu kế toán theo quy định.

- Kiểm tra việc thực hiện dự toán, định mức chi tiêu, sử dụng tài sản, kinh phí; định kỳ cung cấp thông tin tài liệu, số liệu kế toán cho trưởng phòng.

- Tổ chức phân tích đánh giá tình hình quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí cơ quan và tổng hợp, đề xuất biện pháp xử lý, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả các nguồn vốn hoặc kinh phí.

- Thanh toán các khoản tiền mặt, tiền lương và các khoản tạm ứng.

- Thực hiện và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí của cơ quan; báo cáo thuế thu nhập cá nhân; báo cáo thực hiện chế độ BHXH, BHYT; báo cáo quyết toán tài chính hàng quí, năm.

- Thực hiện kiểm kê tài sản hàng năm của cơ quan.

- Thực hiện xuất biên lai thu phí, lệ phí của các đơn vị.

2.1.10. Công tác công nghệ thông tin

- Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai thực hiện.

- Quản lý theo dõi việc vận hàng các phần mềm các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động chuyên môn của cơ quan.

- Quản lý, theo dõi hệ thống mạng nội bộ, mạng Internet, hạ tầng, trang thiết bị phục vụ việc ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan.

- Nâng cấp cơ sở hạ tầng, hệ thống các phần mềm phục vụ tin học hoá.

- Tham mưu ban hành các nội quy, quy chế quản trị các hệ thống thông tin.

- Thực hiện tập huấn, bồi dưỡng việc sử dụng các phần mềm ứng dụng của Bộ tài chính cho công chức làm công tác tài chính kế toán trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho các phòng chuyên môn của cơ quan trong việc sử dụng các phần mềm ứng dụng.

- Quản lý trang Thông tin điện tử của Sở.

- Thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng, xử lý, khắc phục các tình huống, sự cố đối với hệ thống máy server, máy tính của công chức cơ quan.

- Triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

- Thực hiện đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin của Sở và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định

2.1.11. Công tác văn thư - lưu trữ - Thủ quỹ

a. Văn thư:

- Tiếp nhận đăng ký văn bản đến, trình giám đốc Sở xử lý và chuyển giao văn bản, tài liệu cho các phòng chuyên môn hoặc cá nhân.

- Tiếp nhận và kiểm tra thể thức văn bản trước khi trình người có thẩm quyền ký  phát hành.

- Làm thủ tục phát hành văn bản đi.

- Sắp xếp bảo quản bản lưu và phục vụ tra cứu, sử dụng; quản lý Sổ sách văn thư.

- Làm thủ tục cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho công chức cơ quan.

- Lập hồ sơ hiện hành, giao nộp tài liệu vào lưu trữ hiện hành.

- Quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan theo quy định.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế, quy định, chương trình,Kế hoạch, hướng dẫn về công tác văn thư và thực hiện chế độ báo cáo về công tác văn thư theo quy định.

b. Lưu trữ:

- Xây dựng các quy định , xây dựng Quy chế Văn thư - Lưu trữ,  văn bản hướng dẫn và các quy trình nghiệp vụ về công tác lưu trữ, xây dựng chương trình kế hoạch về công tác lưu trữ và Danh mục hồ sơ lưu trữ của cơ quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ thu thập , phân loại, xác định giá trị, chỉnh lý lập hồ sơ, hệ thống hoá sắp xếp tài liệu, tu bổ phục chế, bảo hiểm tài liệu lưu trữ.

- Bảo quản thống kê tài liệu lưu trữ; huỷ tài liệu hết giá trị.

- Trực tiếp quản lý kho lưu trữ và phục vụ khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ hiện hành của cơ quan.

c. Thủ quỹ cơ quan:

- Theo dõi, quản lý quỹ tiền mặt theo quy định.

- Thực hiện giao dịch rút kinh phí tiền mặt tại kho bạc nhà nước tỉnh, ngân hàng.

- Thực hiện nghiệp vụ thu – chi tiền mặt.

Thực hiện kiểm kê quỹ, đối chiếu thu chi; ghi chép các khoản thu, chi từ quỹ tiền mặt vào sổ quỹ tiền mặt.

- Theo dõi tạm ứng và đôn đốc thanh toán tạm ứng đúng hạn.

- Chuyển các phiếu thu, phiếu chi và chứng từ đi kèm cho kế toán.

2.2. Công tác Thanh tra

2.2.1. Thực hiện công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trên địa bàn Tỉnh theo quy định.

2.2.2. Tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở.

2.2.3. Hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định chung của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định; kiến nghị đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra.

II.   Phòng Hợp tác quốc tế:

1. Chức năng

- Phòng Hợp tác quốc tế: là phòng chuyên môn của Sở Ngoại vụ; có trách nhiệm tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhà nước, đối ngoại nhân dân; Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc Sở; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó Giám đốc trong từng lĩnh vực công tác theo sự phân công hoặc uỷ quyền của Giám đốc.

- Phòng Hợp tác quốc tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc Sở; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Phó Giám đốc trong từng lĩnh vực công tác theo sự phân công hoặc uỷ quyền của Giám đốc.

- Có trách nhiệm tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện các chức năng về công tác lễ tân nhà nước đối với các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh (Tỉnh ủy, HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh); các đoàn lãnh đạo tỉnh đi công tác nước ngoài;

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Công tác Đối ngoại Đảng

- Tham mưu mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ trương và lộ trình hội nhập quốc tế của tỉnh; xây dựng các văn bản chỉ đạo, Nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch, đề án hoạt động đối ngoại của Tỉnh ủy; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp và đề xuất các biện pháp liên quan đến công tác đối ngoại của Tỉnh ủy

- Tham mưu việc hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách và quy định liên quan đến công tác đối ngoại của Đảng.

- Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các chủ trương công tác đối ngoại của Tỉnh ủy, việc triển khai các hoạt động đối ngoại của Đảng theo các định hướng, chủ trương và chương trình đã được Tỉnh ủy phê duyệt.

2.2. Công tác hợp tác quốc tế

- Tham mưu về công tác hợp tác, hội nhập quốc tế của tỉnh phù hợp với đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

- Xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch hợp tác và hội nhập quốc tế của tỉnh, các đề án thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác của tỉnh với các đối tác nước ngoài, báo cáo Bộ Ngoại giao theo quy định;

- Tham mưu trong thực hiện mối quan hệ phối hợp giữa của Ủy ban nhân dân tỉnh với các Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam

- Phối hợp tham mưu UBND tỉnh việc tiếp nhận bằng khen, huân, huy chương và các danh hiệu vinh dự khác của các tổ chức, cá nhân nước ngoài, hoặc tổ chức quốc tế tặng cho cá nhân, cơ quan trên địa bàn tỉnh; đồng thời, có ý kiến và đề nghị cấp có thẩm quyền, tặng bằng khen, huân, huy chương và các danh hiệu vinh dự khác cho tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế.

2.2.1. Công tác kinh tế đối ngoại

- Chủ trì triển khai thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại đã được UBND tỉnh phê duyệt .

Tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện công tác ngoại giao kinh tế, xây dựng và triển khai các chương trình hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thu thập, lựa chọn và thẩm tra các đối tác nước ngoài vào kinh doanh, liên doanh, liên kết kinh tế, đầu tư tại địa bàn tỉnh theo sự phân công của UBND tỉnh;

- Tham gia, hỗ trợ công tác xúc tiến kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch; xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương, các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế mà Việt Nam đã và sẽ ký kết; giúp các doanh nghiệp địa phương mở rộng hợp tác với các nước trên thế giới;

- Hỗ trợ thông tin về kinh tế đối ngoại cho các doanh nghiệp của tỉnh, giúp các doanh nghiệp trong tỉnh thiết lập quan hệ hợp tác và đầu tư ra nước ngoài.

2.2.2. Công tác văn hóa đối ngoại

- Tham mưu thực hiện công tác ngoại giao văn hóa, xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược ngoại giao văn hóa trong từng thời kỳ;

- Tham mưu trong mối quan hệ của Ủy ban nhân dân tỉnh với Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh và giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa của địa phương ở nước ngoài.

2.3. Công tác tổ chức phi chính phủ nước ngoài

-Tham mưu lãnh đạo Sở về việc làm đầu mối, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh; cho ý kiến về việc cấp, gia hạn, sửa đổi bổ sung và thu hồi Giấy đăng ký và các hoạt động khác của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh;

- Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về thủ tục và trong việc khảo sát, xây dựng và triển khai các dự án tài trợ theo quy định của pháp luật

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức và nhân viên làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh;

          - Tham mưu quản lý các hoạt động quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh; phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh  xây dựng chương trình, kế hoạch và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; Báo cáo Bộ Ngoại giao và Ủy ban công tác phi chính phủ nước ngoài theo quy định.

- Tham mưu lãnh đạo Sở thẩm định các chương trình, dự án và các khoản viện trợ ký kết với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đảm bảo yêu cầu về chính trị đối ngoại; đôn đốc công tác quản lý và báo cáo tài chính đối với các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở về các hoạt động, nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban công tác phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh.

2.4. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại nhân dân

-  Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và quản lý nhà nước về hoạt động của các Hội hữu nghị thành viên trên địa bàn tỉnh.

2.5. Công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế; ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

- Thực hiện tổ chức và quản lý  các hoạt động về hội nghị, hội thảo quốc tế; ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu lãnh đạo Sở xử lý các hồ sơ, thẩm định nội dung các hội nghị, hội thảo quốc tế; phối hợp với Thanh tra Sở hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra các cơ quan đơn vị thực hiện các quy định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận đã ký kết; báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về những vấn đề phát sinh trong ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh.

2.6. Công tác lễ tân đối ngoại

- Đề xuất, xây dựng và ban hành các văn bản quy định về công tác lễ tân đối ngoại ở tỉnh; phối hợp với Thanh tra Sở tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về lễ tân đối ngoại ở các cơ quan, đơn vị, tỉnh.

- Tham mưu  công tác lễ tân và hậu cần cho các đoàn của lãnh đạo tỉnh đi thăm và làm việc ở nước ngoài; tổ chức thực hiện công tác lễ tân đối ngoại, đón tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh.

- Chủ trì về lễ tân và hậu cần cho Ban Giám đốc Sở đi công tác; tổ chức thực hiện công tác lễ tân đón tiếp các đoàn khách trong nước đến thăm và làm việc với Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo Sở.

- Phối hợp các phòng chuyên môn thuộc Sở để tổ chức và thực hiện biên dịch, phiên dịch trong các cuộc tiếp xúc và làm việc của lãnh đạo tỉnh với các đoàn khách quốc tế; dịch thuật cho lãnh đạo tỉnh và hỗ trợ dịch thuật cho các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh.

- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ lễ tân đối ngoại cho cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại của các sở, ban, ngành, địa phương.

- Chủ trì phối hợp với các phòng tổ chức họp mặt mừng năm mới định kỳ cho người nước ngoài đang công tác tại tỈNH; tham mưu công tác hiếu hỉ trong nước và ngoài nước.

- Tham mưu và dự thảo điện mừng các ngày quốc khánh các nước và điện chia buồn khi các nước bạn gặp hữu sự, thư cảm ơn gửi các đối tác cho lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.7. Về công tác quản lý đoàn vào:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh. Tham mưu xử lý hồ sơ các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh; làm đầu mối liên hệ Bộ Ngoại giao, Ban đối ngoại trung ương và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để hỗ trợ, hướng dẫn, quản lý các đoàn ra theo quy định; thẩm định các đề án đoàn ra, theo dõi, thống kê tổng hợp các đoàn ra thuộc thẩm quyền quản lý của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phối hợp với các phòng thực hiện các công tác chuẩn bị về lễ tân, tài liệu, phiên dịch, xây dựng tổ chức thực hiện các đề án, kế hoạch, chương trình phục vụ lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với tỉnh;

- Thẩm định đề xuất, kiến nghị của các Sở, ban, ngành, địa phương về việc lãnh đạo tỉnh tiếp khách nước ngoài;

2.8. Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất, dự thảo các văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng.

2.9. Thực hiện các công tác khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

III. Phòng Lãnh sự, Người Việt Nam ở nước ngoài

1. Chức năng

1.1 Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài một phòng chuyên môn của Sở Ngoại vụ; có trách nhiệm tham mưu lãnh đạo Sở công tác Lãnh sự;  bảo hộ công dân; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác đoàn ra; công tác Người Việt Nam ở nước ngoài; quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

 2. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở và tổ chức thực hiện công tác: quản lý nhà nước về công tác biên giới, lãnh thổ tại tỉnh theo quy định của pháp luật;tình hình thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới, lãnh thổ quốc gia và các vấn đề nảy sinh trên biên giới biển tại tỉnh; thông tin tuyên truyền đối ngoại và quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài tại tỉnh.

3. Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Giám đốc Sở; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Lãnh đạo Sở.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách:

2.1. Công tác lãnh sự

- Thu thập thông tin về vấn đề lãnh sự, nghiên cứu đề xuất thực hiện các hoạt động quản lý lãnh sự đối với các cơ quan và người nước ngoài tại tỉnh.

- Hướng dẫn, quản lý hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến nhân thân, tài sản, đi lại, làm ăn, sinh sống, học tập, công tác, du lịch, kinh doanh, đầu tư.

- Quản lý hoạt động xuất nhập cảnh của cán bộ, công chức thuộc đối tượng sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại tỉnh BRVTtheo quy định.

- Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao gửi về Văn phòng tổng hợp theo hạn định.

- Thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin các hoạt động liên quan đến công tác lãnh sự và người Việt Nam ở nước ngoài cho Lãnh đạo Sở khi có yêu cầu.

2.2. Công tác bảo hộ công dân

- Tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác bảo hộ công dân đối với người Việt Nam ở nước ngoài có liên quan đến địa phương, bảo vệ lợi ích của ngư dân địa phương có liên quan đến yếu tố nước ngoài và trong công tác lãnh sự đối với người nước ngoài tại tỉnh.

2.3. Công tác quản lý đoàn ra

- Tham mưu, đề xuất Giám đốc Sở xử lý hồ sơ đoàn ra theo đúng quy định pháp luật nhằm phục vụ nhu cầu đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh.

- Thẩm định và lập thủ tục xuất nhập cảnh cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc tỉnh theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của tỉnh; đồng thời, theo dõi, thống kê tổng hợp việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.quản lý hoạt động xuất, nhập cảnh của cán bộ, công chức thuộc đối tượng sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

- Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức và tùy đối tượng tham mưu trình Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài;

-  Phối hợp với các cơ quan hữu quan, tham mưu, đề xuất Giám đốc Sở xử lý hồ sơ đoàn vào hoạt động trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, Ủy ban nhân dân địa phương thuộc tỉnh, các cơ quan hữu quan tại Trung ương thực hiện công tác quản lý các hoạt động của đoàn vào, hoạt động lãnh sự của các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

- Đối với hoạt động đoàn vào báo chí: chủ trì phối hợp lấy ý kiến các cơ quan liên quan, Văn phòng và phòng Hợp tác quốc tế thuộc Sở thực hiện các thủ tục cho đoàn vào theo quy định.

2.4. Quản lý và thực hiện công tác chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự khi được ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

2.5. Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện công tác tìm kiếm quân nhân nước ngoài mất tích trong chiến tranh (MIA) trên địa bàn tỉnh.

2.6. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài

2.6.1. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ tại địa phương.

2.6.2. Phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh trong công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ trong làm việc, đầu tư, kinh doanh, sinh sống và học tập trên địa bàn tỉnh.

2.6.3. Theo dõi về hoạt động đầu tư và làm ăn của kiều bào tại tỉnh;

- Định kỳ tổng kết, đánh giá và đề xuất kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ trên địa bàn tỉnh, tham mưu báo cáo người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định, Bộ Ngoại giao theo quy định.

2.7. Công tác Quản lý biên giới

 - Giúp UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ về biên giới biển tại tỉnh theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các cơ quan liên quan dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia trên biển thuộc địa bàn quản lý của tỉnh;

- Theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao tình hình thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới quốc gia trên biển, các tranh chấp nảy sinh trên biển thuộc địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia trên biển; hướng dẫn, kiểm tra và quản lý các văn bản, tài liệu, bản đồ và hồ sơ về biên giới quốc gia trên biển thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương về các vấn đề quản lý nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia trên biển;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật, chính sách của nhà nước về vùng biển quốc gia, biện pháp xử lý trường hợp các tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài vi phạm lãnh hải Việt Nam trong phạm vi tỉnh quản lý;

- Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền hướng dẫn giải quyết những vấn đề phát sinh phức tạp trong công tác đối ngoại về biên giới quốc gia ở tỉnh;

- Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ lãnh sự biên giới biển đảo được giao theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao.

2.8. Công tác thông tin đối ngoại

- Phối hợp với các phòng và đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch thông tin đối ngoại và biển đảo đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Cung cấp thông tin liên quan đến tỉnh cho Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và các cơ quan chức năng để phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại; phối hợp với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá tỉnh ở nước ngoài.

- Quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại tỉnh; xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức việc tiếp và trả lời phỏng vấn của lãnh đạo tỉnh, cung cấp thông tin có định hướng, theo dõi và quản lý hoạt động của phóng viên nước ngoài theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi, dịch thuật, tổng hợp dư luận báo chí nước ngoài phục vụ công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức họp báo quốc tế cho lãnh đạo tỉnh.

- Tham mưu, thực hiện xây dựng và phát hành Bản tin đối ngoại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo định kỳ.

 2.9 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Sở.

IV. Trung tâm dịch vụ đối ngoại

1. Chức năng

Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Ngoại vụ; thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh về việc kiện toàn tổ chức bộ máy cả Trung tâm dịch vụ đối ngoại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trung tâm Dịch vụ đối ngoại chịu sự quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của đơn vị.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc nhà nước theo quy định.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Thực hiện các dịch vụ cho các tổ chức và thương nhân nước ngoài vào Việt Nam tìm cơ hội kinh doanh và đầu tư; cho người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài đang sống, làm việc trên địa bàn tỉnh; cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh, gồm:

2.1.1. Dịch vụ cho thuê văn phòng làm việc, dịch vụ văn phòng, địa điểm hội họp.

2.1.2. Dịch vụ thư ký, phiên dịch, biên dịch, thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến xuất nhập cảnh, hồi hương, con nuôi, kết hôn….theo yêu cầu của khách hàng.

2.1.3. Thực hiện dịch vụ giới thiệu, quảng cáo thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, tuyển dụng nguồn nhân lực.

2.1.4. Thực hiện một số hoạt động dịch vụ khác thuộc lĩnh vực đối ngoại theo quy định của pháp luật.

2.2. Tư vấn và cung cấp các dịch vụ pháp lý, kỹ thuật nghiệp vụ kinh doanh và đầu tư bao gồm: thủ tục xuất khẩu, giao dịch và đàm phán, ký kết hợp đồng, môi giới thương mại và đầu tư cho các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

2.3. Tìm kiếm các nguồn tín dụng tài trợ cho doanh nghiệp xuất khẩu, trợ giúp hoạt động tiếp thị, quảng cáo, tìm kiếm thị trường xuất khẩu và đầu tư cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

2.4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngoại giao, ngoại ngữ , kinh tế đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế, mở các lớp ngắn hạn huấn luyện về nghiệp vụ ngoại thương, luật pháp quốc tế, đào tạo kỹ năng quản trị doanh nghiệp.

2.5. Phối hợp với các tổ chức nước ngoài để tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, chất lượng, mẫu mã theo tiêu chuẩn quốc tế cho doanh nghiệp, tư vấn đào tạo chuyên nghiệp, du học.

 

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • Công văn 625/SNgV-LS (30/10/2020)
  Thực hiện Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp,...
 • Thông báo Số 44/TB-SNgV (14/09/2020)
  Triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Chính phủ và...
 • 43/TB-SNgV (11/09/2020)
  Thông báo công khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của...
 • Thông báo Số 42/TB-SNgV (11/09/2020)
  Triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PAR INDEX và...

DANH MỤC DANH MỤC

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC

 

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1957663
Số người đang truy cập: 4