Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Triển khai thực hiện Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 của UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐCP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
 
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
 
Căn cứ Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
 
Sở Ngoại vụ triển khai Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh đến các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố; Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh; Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Ngoại vụ, được biết và triển khai thực hiện theo quy định. 
 
Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 và phụ lục kèm theo được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ tại địa chỉ: http://songoaivu.bariavungtau.gov.vn, cụ thể:
 
- Phụ lục 2: Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lĩnh vực ngoại vụ: 01 TTHC cấp tỉnh  (trang 69 của phụ lục)./.
 
 
 

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • Công văn 625/SNgV-LS (30/10/2020)
  Thực hiện Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp,...
 • Thông báo Số 44/TB-SNgV (14/09/2020)
  Triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Chính phủ và...
 • 43/TB-SNgV (11/09/2020)
  Thông báo công khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của...
 • Thông báo Số 42/TB-SNgV (11/09/2020)
  Triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PAR INDEX và...

DANH MỤC DANH MỤC

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến, Giáo dục

pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC

 

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3017700
Số người đang truy cập: 15