Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Công văn triển khai đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 15522/UBND-VP ngày 09/11/2023 về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.
 
Sở Ngoại vụ đề nghị các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở quán triệt, triển khai, thực hiện đến công chức, viên chức và người lao động thực hiện các nội dung sau:
 
1. Tiếp tục đẩy mạnh quyết liệt hơn nữa cải cách thủ tục hành chính. Tập trung đẩy mạnh rà soát đề xuất các cấp có thẩm quyền bãi bỏ thủ tục hành chính, quy định không cần thiết làm phát sinh chi phí tuân thủ, nhất là của người dân, doanh nghiệp tại các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là pháp luật chuyên ngành. Tăng cường phân cấp, ủy quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi công vụ, tăng cường giám sát kiểm tra, đôn đốc trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo dõi sát, kịp thời nắm bắt và xử lý dứt điểm những vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; không để tình trạng kéo dài, đùn đẩy trách nhiệm gây tốn kém chi phí, thời gian đi lại của người dân và doanh nghiệp.
 
2. Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai, minh bạch đầy đủ thủ tục hành chính theo quy định, 100% hồ sơ thủ tục hành chính của Sở theo quy định phải được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và phải liên thông, đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện.
 
3. Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
 
4. Tập trung rà soát lại quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở liên thông điện tử.
 
5. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều  kiện không đúng quy định hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
 
6. Thực hiện nghiêm công tác phối hợp giữa các Phòng, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính.
 
7. Giao Văn phòng Sở là đầu mối phối hợp với các phòng thuộc Sở, thực hiện các nhiệm vụ Uỷ ban nhân dân tỉnh giao tại Công văn số 6835/UBND-VP ngày 02/06/2023 về việc triển khai thực hiện công văn số 452/TTg-KSTT ngày 23/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các nội dung có liên quan triển khai Đề án 06.
 
8. Chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Bộ phận Một cửa của Sở GDĐT theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
 
Đề nghị Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo đúng thời gian quy định./.
 
 
 

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

 • Công văn 625/SNgV-LS (30/10/2020)
  Thực hiện Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp,...
 • Thông báo Số 44/TB-SNgV (14/09/2020)
  Triển khai thực hiện các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Chính phủ và...
 • 43/TB-SNgV (11/09/2020)
  Thông báo công khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của...
 • Thông báo Số 42/TB-SNgV (11/09/2020)
  Triển khai thực hiện giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PAR INDEX và...

DANH MỤC DANH MỤC

 

Dịch vụ công trực tuyến

 

Email công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu

Góp ý - Hiến kế

 

Hỏi đáp trực tuyến

Lấy ý kiến công dân

 

Phổ biến, Giáo dục

pháp luật

Tra cứu đơn thư KNTC

 

 

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3017465
Số người đang truy cập: 19